header images
-->
• "Արժեթղթերի շուկայի մասին" ՀՀ օրենք
• "Բաժնետիրական ընկերությունների մասին" ՀՀ օրենք
• "Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին" ՀՀ օրենքը
• "Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին" ՀՀ օրենք
• "Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին" ՀՀ օրենք
• "Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին” ՀՀ օրենք
✔ Կանոնակարգ 4/01 "Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, նրանց կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները"
Կանոնակարգ 4/02 "Ներդրումային ընկերությունների հիմնական տնտեսական նորմատիվները, դրանց սահմանաչափերը, հաշվարկման կարգը, հաշվարկում մասնակցող տարրերի կազմը, սահմանված տնտեսական նորմատիվների խախտումների չափը "
Կանոնակարգ 4/03 "Ներդրումայի ծառայություններ մատուցող անձանց` Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները"
Կանոնակարգ 4/04 "Ազդագիր և հաշվետու թողարկողների հաշվետվություններ"
Կանոնակարգ 4/05 "Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը"
Կանոնակարգ 4/06 "Ներդրողներին որակավորված համարելու չափանիշները և անձանց` որպես որակավորված ներդրողներ գրանցման կարգը"
Կանոնակարգ 4/07 "Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ պահանջներ"
Կանոնակարգ 4/08 "Արժեթղթերի շուկայի վերահսկվող անձանց հեռակա վերահսկողություն իրականացնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացված հաշվետվությունները, տեղեկանքները, բացատրությունները և նման այլ փաստաթղթերը հասարակությանը մատչելի դարձնելու պահանջից բացառությունները"
Կանոնակարգ 4/09.«Հաշվետու թողարկողների ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտն իրականացնող անձանց ներկայացվող չափանիշները»
Կանոնակարգ 4/10 «Արժեթղթերը հանձնելու առաջարկի հայտարարագրի կազմը, առաջարկի և այդ պայմանների փոփոխությունների հրապարակման կարգը, առաջարկի շուկայական գնի հաշվարկման կարգը, արժեթղթերը հանձնելու պարտադիր առաջարկի իրականացման կարգը արժեթղթերի շուկայում»
Կանոնակարգ 4/11 «Ներդրումային ընկերությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտն իրականացնող անձին ներկայացվող չափանիշները»
Կանոնակարգ 4/12 «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց հաճախորդների միջոցների պաշտպանության կանոնները»
Կանոնակարգ 10 "Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունների լիցենզավորումը և կարգավորումը":
Կանոնակարգ 11 "Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտարժույթի առուվաճառքի սակարկությունների կազմակերպման լիցենզավորումը, կարգավորումը և վերահսկողությունը":
Կանոնակարգ 12 "Արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործառնությունների լիցենզավորումը և կարգավորումը":
Կանոնակարգ 33 "Արժեթղթերի պահառության գործունեությունը"
Կանոնակարգ 8/03 «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնակակն դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցուներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը»
Կանոնակարգ 8/04 «Հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմանները և սկզբունքները»
«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին կանոնակարգ»
www.cba.am

 «ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ» Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն
ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Վարդանանց փակ.8, 3/2 տարածք
Հեռ. +374 91 90 80 80, +37494 22 01 01
Էլ.փոստ - vardanstepanyan@rambler.ru